Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
Αρχική
Εορτή της Χριστού Γεννήσεως, 25 Δεκεμβρίου

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου  Μετά την Χριστού Γέννησιν

ÊõñéáêÞ 3 Éáíïõáñßïõ
Ðñï ôùí Öþôùí

Τετάρτης 6 Ιανουαρίου ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ


Κυριακή 10 Iανουαρίου  Μετά τα Φώτα

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 7 Φεβρουαρίου